ઓનલાઇન સમર કેમ્પ કલામૃતમ્ 2021 રજિસ્ટ્રેશન કરો|| ONLINE SUMMER CAMP KALAMRUTAM 2021 REGISTRATION

 ઓનલાઇન સમર કેમ્પ કલામૃતમ્ 2021 રજિસ્ટ્રેશન કરો|| ONLINE SUMMER CAMP KALAMRUTAM 2021 REGISTRATION

ઓનલાઇન સમર કેમ્પ કલામૃતમ્ 2021 રજિસ્ટ્રેશન કરો|| 


1️⃣ ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટીની ઓફિસિયલ વેબસાઈટની લિંક 

👉https://www.cugujarat.ac.in/


2️⃣ રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટેના ગુગલ ફોર્મની લિંક

👉CLICK HERE


3️⃣ ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટીની ઓફિસિયલ યુ ટ્યુબ ચેનલની લિંક

👉CLICK HERE


4️⃣ અમારી વેબસાઈટની મુલાકાત લો

👉http://www.jjnews.xyz/?m=1


IMPORTANT LINKS

SUMMER CAMP ઓનલાઇન અરજી કરવા ( ગૂગલ ફોર્મ) ભરવા માટે 

CLICK HERE


🔴ઓનલાઇન સમર કેમ્પ કલામૃતમ સર્ટીફીકેટ ડાઉનલોડ કરો

👉https://webinar.cugujarat.ac.in/SUMMER CAMP નો પરિપત્ર વાંચવા માટે - CLICK HERE

"KALAMRUTAM" ONLINE SUMMER CAMP 2021 BY CHILDREN UNIVERSITY Gandhinagar. 


Held By Vidhyaniketan Department 


Date:- 21/5/2021 to 25/5/2021

Time:- 5:00 PM to 6:30 PM 


The vision of the children’s university is threefold :


The children of today have to be prepared to become builders of the future, - the future which would be marked by of competitive individualism by the synthesis of individual liberty, collective egalitarianism and universal and spiritual fraternity;

The future will be liberated from disabling scepticism and from comforting arrestation of quest of knowledge, and progress will be accelerated by ardent aspirations to realise higher spiritual truths and their manifestation in physical life;

The new world of the future will cultivate material life so as to make it prosperous and rich and it will replace poverty wherever it exists by elimination of drudgery, exploitation and slavery and encourage nobility, dignity and continuous empowerment.

The children’s university will lead the children of today to build a new world of friendliness, mutuality and harmony that transcends all barriers of narrowness and blind conflicts resulting from exclusivism and burden of the past that strives to linger against the pressure of the future of uplifting light and prosperity.

Stay Safe and Be Creative During THE Corona Pendamic. 

* Presented by Children's University, Department of Vidyaniketan- *

 * A five-day online summer camp enjoying the fun of Corona .. *

Children studying in any standard will be able to join the summer camp.

  After completion of summer camp, you will be able to get the certificate of Children's University in soft copy.

 In the summer camp, the student will have to join the YouTube channel of the Children's University live.

 👉 Special notifications will be shared in the WhatsApp group.

 Let's give children a happy and loving childhood ..

Register to join the free summer camp via the following link:

ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો


 Bright Children 

             Brilliant India

 Children's University,

 Gandhinagar.


#Kalamrutam2021

#SummerCamp2021

#VikramDadukiya

#HelloEducation

0 Comments for "ઓનલાઇન સમર કેમ્પ કલામૃતમ્ 2021 રજિસ્ટ્રેશન કરો|| ONLINE SUMMER CAMP KALAMRUTAM 2021 REGISTRATION"

Back To Top